Beslut om indragen sjukpenning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • För att kunna fylla i e-tjänsten behöver beslut om indragen sjukpenning från Försäkringskassan finnas. 
  • Om Försäkringskassan fattat beslut om indragen sjukpenning, ska medarbetaren informera arbetsgivaren.
  • Närmaste chef erhåller ett beslut på indragen sjukpenning från medarbetaren och förmedlar informationen till löneenheten via denna E-tjänst.
  • Vid förlängning eller ändrad omfattning ska detta formulär skickas in på nytt.
  • Om medarbetaren är frisk och återgår i arbete ska chef rapportera in via e- tjänsten Friskanmälan

           En förutsättning är att indragningen beslutats med stöd av 27 kap. 2-3, 45  och 49 §§ Socialförsäkringsbalken.
           Det innebär att indragningen skett med hänvisning till att arbetstagaren kan försörja sig genom

           förvärvsarbetet på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt.

           

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa