Kundfaktura

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Amorteringsplan

Vem som har rätt att besluta om amorteringsplan och till vilka belopp ska framgå av de förvaltningsspecifika instruktionerna alternativt delegationsförteckningen. Förvaltning har rätt att avtala om att en amorteringsplan ska upprättas om fakturan inte har skickats vidare för påminnelse- och inkassoåtgärder till kommunens inkassobolag. Amorteringsplanen upprättas sedan av inkassobolaget på uppdrag av kommunledningskontoret efter signal från förvaltningen. Alingsås kommun beviljar enbart amorteringsplan i de fall där kommunens möjligheter att få betalt bedöms öka genom dessa åtgärder.

Följande kriterier ska uppfyllas:

  • En amorteringsplan bör hållas kortare än 12 månader. Om planen skulle sträcka sig längre än 12 månader ska en amorteringsplan beslutas i samråd med ekonomichefen/koncernredovisningschefen.
  • Beloppet ska vara över 1 000 kronor. I samband med diskussionen om amorteringsplan ska alltid möjligheten att få betalt via autogiro undersökas.

Vårt inkassobolag sköter kundkontakt avseende amorteringsplaner upprättade från och med 1 maj 2021. Förvaltningarna sköter kundkontakten för amorteringsplaner upprättade före det datumet.

Ge uppskov/anstånd för en kundfaktura

Nämnd/förvaltning har rätt att bevilja uppskov/anstånd med betalning för en mycket begränsad tid, dock längst tre månader, under förutsättning att uppskovet/anståndet ökar kommunens möjlighet att få betalt. Uppskov/anstånd är endast möjligt om kunden efterfrågar detta före fakturans förfallodag. Dröjsmålsränta debiteras alltid efter förfallodag. Enda undantaget är dödsbon. Är inte betalningen kommunen tillhanda på senast den dagen som medgetts i uppskovet/anståndet fortlöper kravrutinen automatiskt.

Justera belopp på en faktura

Valet Justera belopp på en faktura utgår då det strider mot lagstiftningen. Ska fakturabeloppet justeras ner skapar du en kreditfaktura. Glöm inte att rapportera hur kreditfakturan ska hanteras. Ska fakturabeloppet justeras uppåt, skicka en tilläggsfaktura alternativt lägg till återstående belopp på nästa faktura.

Makulera en faktura

Av olika orsaker kan du behöva makulera en faktura. Du har t.ex. angivit felaktig adress. Här kan du anmäla att du vill makulera en faktura. Valet kräver signering med BankID.

Rapportera en kreditfaktura

För att ekonomiavdelningen på ett bättre sätt ska kunna matcha debet- och kreditfakturor på en kund och inte skicka ut påminnelser till kund i onödan behöver vi få in information när en kreditfaktura har gjorts i kundreskontran samt hur den ska behandlas.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Makulera en faktura - kräver signering med BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa