Personuppgiftsincident

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler du personuppgiftsincidenter som inträffat eller riskerat att inträffa.

Anmälan ska skickas så snart som möjligt. Respektive nämnd/myndighet är mottagare och utredare av den inskickade incidenten. En kopia skickas till kommunledningskontorets Dataskyddsnätverk i statistik- och sammanställningssyfte. För mer information se kommunens ”Rutin vid personuppgiftsincident”.

Dokumentera alltid händelsen även om du gör bedömningen att incidenten inte är så allvarlig. Beslutet ska kunna motiveras och händelsen med tillhörande åtgärder ska finnas dokumenterad. Handlingar som tillhör incidenten ska lagras hos respektive ansvarig nämnd/myndighet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa